ÅPENHETSLOVEN

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Loven har som mål å øke virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i produksjon og tjenestelevering. Den sikrer også offentligheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser knyttet til menneskerettigheter og arbeidsforhold.

Fra 1 juli 2022 trer en ny lov i kraft Norge, Åpenhetsloven. Lovens mål er å sikre at varer som selges på det norske markedet er produsert med respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår i hele leverandørkjeden. I henhold til loven skal virksomheter gjennomføre en Due Diligence, en aktsomhetsvurdering, av leverandørkjeden for å identifisere, motvirke og redusere risikoen for at menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår krenkes.

Slik jobber vi med åpenhetsloven:
Arbeidet med menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår er forankret i vår bærekraftstrategi, overordnede policy og styrende dokumenter.

Gender Equality and Diversity Policy: Link til våre retningslinjer finner du her.


Om Glitter – Organisasjon, retningslinjer og rutiner

Styret har det overordnede ansvar for forvaltningen av Glitter, det omfatter spørsmål knyttet til menneskerettigheter, barnearbeid, tvangsarbeid og anstendige arbeidsvilkår. Ledergruppen fastlegger mål og strategier for bærekraftarbeidet samt hvilke aktiviteter virksomheten prioriterer dette året. Det løpende arbeidet drives av HR & Sustainability Manager sammen med resten av ledergruppen. Bærekraftarbeidet er integrert i vårt daglige arbeid, og nedfelt i vedtatte prioriteringer og aktiviteter som er i tråd med bedriftens og konsernets bærekraftstrategi.

Vi følger bestemmelsene i Åpenhetsloven gjennom rutiner som er innarbeidet i våre arbeidsprosesser.

Aktsomhetsvurderingen gjøres i tråd med amfori BSCIs prinsipper. Vi har en egne rutiner for hvordan vi prioriterer og sikrer at innsatsen skjer der den gir størst effekt og mening. Ansvarlig for disse rutinene er sjef for Innkjøp og sortiment.


Code of conduct

Glitter har en Code of conduct som distribueres digitalt til alle ansatte. Koden inneholder også selskapets retningslinjer for diskriminering og likestilling.

Krav

Vi stiller krav til våre leverandører gjennom amfori BSCIs atferdskode, samt Glitters egen atferdskode. Glitter har vært medlem av amfori BSCI siden 2007.

Denne koden beskriver hvilke forventninger og krav vi har til våre leverandører når det gjelder arbeidsvilkår, menneskerettigheter, miljøvern og forretningsetikk. Ved å kreve at leverandørene følger denne koden, vil vi forsikre oss om at vi bare samarbeider med ansvarlige og bærekraftige aktører.

Alle leverandører som leverer produkter til Glitter, er pålagt å følge atferdskoden, og påse at deres underleverandører har kunnskap om og følger disse kravene. Glitter bidrar med kunnskap som gir leverandørene større mulighet for å følge opp sine underleverandører. Glitter har signert amfori BSCIs atferdskode, og vi forplikter oss dermed til å følge grunnleggende menneskerettigheter i tråd med FNs menneskerettighetsdeklarasjon, inkludert FNs konvensjon om barnerettigheter. Amfori BSCI fokuserer i første rekke på bestemte risikoland; det medfører at Glitter deler det samme fokuset. Oppfølgningen skjer i form av egenevaluering og revisjoner gjort av tredjepart.Nedenfor ser du noen eksempler på hva BSCIs etiske retningslinjer omfatter:


Lover og forskrifter

• Forbud mot barnearbeid
• Forbud mot tvangsarbeid
• Forbud mot diskriminering
• Regler om lønn og godtgjørelse
• Regulering av overtid
• Helse- og sikkerhetskrav
• Krav til arbeidsmiljø
• Rett til fagorganisering
• Miljøkrav

Se også BSCIs hjemmeside: https://www.amfori.org/content/amfori-bsci
100 % av Glitters leverandører har signert Glitters atferdskode.

For Glitter har atferdskoden medført at vi arbeider med transparens og kartlegging av vår produktportefølje og leverandørkjeden, som er knyttet til den, for å kartlegge hvor det er risiko koblet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår. Etter kartleggingen skal det utvikles en plan for hvilke tiltak som er riktige og bør iverksettes overfor den risikoen som er identifisert.

Glitters arbeid med miljø og samfunnsansvar

Miljø og samfunnsansvar er en av konsernets grunnleggende verdier. Vi må ta ansvar for hvordan mennesker og miljø påvirkes av vår virksomhet, og det er en forutsetning for at vi skal kunne vokse med god lønnsomhet.

Glitter International AB tar ansvar for hvordan produktene fremstilles. Alt personell som arbeider med fremstilling av produkter som markedsføres og selges av Glitter, skal behandles rettferdig og arbeide under normale forhold. Leverandørene forsikrer at disse vilkårene overholdes innenfor egne og eventuelle underleverandørers anlegg. De kravene Glitter International AB stiller til våre leverandører og underleverandører, omfatter blant annet gode arbeidsforhold, diskrimineringsforbud, fagforeningsfrihet, forbud mot barnearbeid, godt arbeidsmiljø, god lønn, god arbeidstid og gode forsikringer.

Ansatte og eksperter på oppdrag for Glitter International AB har rett til når som helst å besøke leverandørers og underleverandørers anlegg for å inspisere gjeldende arbeidsforhold og påse at vilkårene etterleves.

Vi har lang erfaring innenfor smykkeindustrien. I tidens løp har vi også utviklet et miljøvennlig og kostnadseffektivt logistikksystem, der mesteparten av våre langtransporter foregår sjøveien.

For å bidra til et bedre miljø skal selvfølgelig butikker, kontorer og lagre alltid kildesortere avfall (plast, papir, brennbart, ikke-brennbart osv.) i separate beholdere. Vi oppmuntrer alt vårt personell til å delta aktivt i miljøarbeidet på sine respektive arbeidsplasser, for eksempel ved å foreslå forbedringer. Når vi reiser, velger vi først og fremst å reise miljøbevisst.


Likestillingsredegjørelse 2023

Vi arbeider for likestilling og mot diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, foreldrepermisjon eller adopsjon, etnisitet, religion, livssyn, nedsatt funksjonsevne, seksuell legning, kjønnsidentitet, og alle andre grunner til diskriminering uansett, hver for seg eller i kombinasjon.


Del 1: Statistikk
Kartleggingen av lønnsforskjeller mellom lønnsgrupper ble gjennomført som del av den årlige lønnsrevisjonen (gjelder også kartleggingen av ufrivillig deltid); under den siste undersøkelsen (våren 2023), ble det ikke notert noen lønnsforskjeller mellom kjønnene. 


Del 2: Vårt arbeid for likestilling og mot diskriminering

Prinsipper, prosesser og retningslinjer for likestilling og mot diskriminering

Glitter har en Likestillings- og mangfoldspolicy som er solid forankret i virksomheten. Denne policyen ligger til grunn for Glitters syn på alle spørsmål om likestilling i alle våre virksomheter i alle land. Per i dag har Glitter en stor overvekt av kvinnelige medarbeidere, og arbeider målrettet for en jevn kjønnsfordeling på alle nivåer og i alle prosesser; dette er tydelig beskrevet i vår Policy.


Slik jobber vi for å sikre likestilling og ikke-diskriminering i det praktiske liv

Glitter har regelmessige og protokollførte AMK-møter (møter med arbeidsmiljø- og likestillingsutvalg) med valgte ansatterepresentanter der virksomheten rapporterer om spørsmål rundt statistikk, sykefravær, planlagte aktiviteter, og nyheter, i tillegg til å ta opp spørsmål fra medarbeiderne, som er kommet inn til bedriftens representant.

I november 2022 ble det gjennomført en medarbeiderundersøkelse som indikerer at de siste årenes arbeid har båret frukter, og at Glitter oppleves som en inkluderende og trygg arbeidsplass fri for uønsket atferd.  

Glitter arbeider aktivt for å lage en sammenhengende plan for å sikre at det er balanse mellom medarbeidernes arbeid og familieliv.

Når vi skal rekrutteres kompetanse til bedriften, blir alle stillinger hos Glitter alltid publisert på bedriftens hjemmeside, og på siden med ledige stillinger – Teamtailor.


Slik arbeider vi for å identifisere risiko for diskriminering og hindringer for likestilling

I tillegg til AMK-møter gjennomfører Glitter regelmessige Medarbeiderundersøkelser (sist gjennomført i november 2022). Resultatet av undersøkelsen blir lagt frem for hele personalet, og følges opp med workshops i mindre grupper der målet er å diskutere styrker, og de områdene som bør bli bedre. De aktivitetene som blir planlagt i workshopene, presenteres for Ledergruppen, og følges deretter løpende opp på lands- og regionsnivå.

I løpet av 2023 er aktivitetsplaner fulgt opp, og selskapet vil gjennomføre en ny medarbeiderundersøkelse i januar 2024.  


Identifiserte risikoer for diskriminering og hindringer for likestilling

Medarbeiderundersøkelsene 2022 indikerer at medarbeiderne mener mulighetene for å utvikle seg internt i virksomheten er begrenset; over tid kan det føre til utskiftning i personalet, og manglende kompetanse.

Videre har vi notert oss at det er utfordringer med å rekruttere menn til virksomheten; over tid vil det redusere mangfoldet hos Glitter.


Risikoer og hindringer: Årsaker og aktiviteter for å imøtegå dem

Ledelsen i Glitter har identifisert en mulig årsak for risiko som ligger i selve virksomhetens natur. Glitter er en tradisjonell virksomhet innenfor detaljhandelen med små butikker, ett Servicekontor i Stockholm, og en relativt flat organisasjonsstruktur; og for den enkelte medarbeider kan det føre til at man synes utviklingsmulighetene er begrenset.

I tillegg er det Glitters markedsprofil; Glitter er primært rettet mot kvinnelige kunder, og når vi rekrutterer, kan det i seg selv oppfattes som en hindring for mannlige søkere.


Gjennomførte tiltak

Samtidig med at Glitter i 2023 lanserte en unisex-serie, med en bredde i sortimentet som kundene synes er positivt, opplever Glitter også større interesse fra mannlige søkere til ulike stillinger i selskapet, og det øker muligheten for større mangfold.  

Internt i bedriften pågår det et arbeid for å identifisere ytterligere faktorer, som kan øke opplevelsen av mangfold innad i bedriften.  

I løpet av virksomhetsåret 2023 har Glitter jobbet planmessig med en oppdatert årlig Performance Management prosess for å sikre at de ansatte har muligheter til å utvikle seg.  

Som et supplement til Performance Management gjennomfører vi en årlig prosess for å planlegge en videreføring der vi kartlegger kompetansebehov og identifiserer talenter.  

I 2023 har bedriften implementert et digitalt e-læringsverktøy, der alle ansatte kan gjennomgå obligatorisk opplæring, blant annet i bedriftens etiske retningslinjer, Glitters verdier, og generell kunnskap om hvordan vi jobber med rekruttering og velger kandidater; det gjør vi for å sikre at diskriminering ikke forekommer under rekrutteringsprosessen. Verktøyet brukes også til å lage muligheter for individuell utvikling både rundt lederskap,forholdet til medarbeidere, og produktkunnskap.  

Utfall av gjennomførte aktiviteter, og forventninger til fremtidige resultater

Den underliggende utfordringen rundt muligheten til å utvikle seg innad i virksomheten er, som nevnt over, videreført i den nye Performance Management-prosessen, og i kompetanseutviklingen; ledelsen vil følge opp hvordan det er blitt mottatt i den kommende medarbeiderundersøkelsen.  

Logg inn
Velg land
SWE NOR DEN FIN