Vår historie

På 70-tallet åpnet Glitters grunnlegger, Sven-Axel Svensson, en liten tobakksbutikk i Söderköping. En dag kom det inn en dame og spurte om han solgte halskjeder, og da fødtes ideen om å drive grossistvirksomhet innen bijouteri. I 1992 utviklet Sven-Axel sin grossistvirksomhet og åpnet den aller første Glitter-butikken, som ble begynnelsen til butikkjeden Glitter. I 1999 døde Sven-Axel, og selskapet ble kjøpt av investeringsselskapet KF Invest.

I 2004 ble Glitter kjøpt opp av det svenske konsernet Bergendahl & Son AB, som er et handelshus eid av familien Bergendahl-Mylonopoulos i tredje og fjerde generasjon, og Glitter var med det igjen blitt en familiebedrift. Konsernet er landets femte største detaljhandelskonsern.

I 2020 har Glitter ca. 165 butikker i fire land.

Glitters arbeid med miljø og samfunnsansvar

Miljø og samfunnsansvar er en av konsernets grunnleggende verdier. Vi må ta ansvar for hvordan mennesker og miljø påvirkes av vår virksomhet, og det er en forutsetning for at vi skal kunne vokse med god lønnsomhet.

Glitter International AB tar ansvar for hvordan produktene fremstilles. Alt personell som arbeider med fremstilling av produkter som markedsføres og selges av Glitter, skal behandles rettferdig og arbeide under normale forhold. Leverandørene forsikrer at disse vilkårene overholdes innenfor egne og eventuelle underleverandørers anlegg. De kravene Glitter International AB stiller til våre leverandører og underleverandører, omfatter blant annet gode arbeidsforhold, diskrimineringsforbud, fagforeningsfrihet, forbud mot barnearbeid, godt arbeidsmiljø, god lønn, god arbeidstid og gode forsikringer.

Ansatte og eksperter på oppdrag for Glitter International AB har rett til når som helst å besøke leverandørers og underleverandørers anlegg for å inspisere gjeldende arbeidsforhold og påse at vilkårene etterleves.

Vi har lang erfaring innenfor smykkeindustrien. I tidens løp har vi også utviklet et miljøvennlig og kostnadseffektivt logistikksystem, der mesteparten av våre langtransporter foregår sjøveien.

For å bidra til et bedre miljø skal selvfølgelig butikker, kontorer og lagre alltid kildesortere avfall (plast, papir, brennbart, ikke-brennbart osv.) i separate beholdere. Vi oppmuntrer alt vårt personell til å delta aktivt i miljøarbeidet på sine respektive arbeidsplasser, for eksempel ved å foreslå forbedringer. Når vi reiser, velger vi først og fremst å reise miljøbevisst.

Glitters etiske retningslinjer (Code of conduct) og BSCI

Glitter har siden 2007 vært medlem av BSCI, Business Social Compliance Initiative, en frivillig, ideell organisasjon med sete i Brussel, som arbeider med egne retningslinjer for sosial kontroll av fabrikker i risikoland. 

Nedenfor ser du noen eksempler på hva BSCIs etiske retningslinjer omfatter:

  • Lover og forskrifter
  • Forbud mot barnearbeid
  • Forbud mot tvangsarbeid
  • Forbud mot diskriminering
  • Regler om lønn og godtgjørelse
  • Regulering av overtid
  • Helse- og sikkerhetskrav
  • Krav til arbeidsmiljø
  • Rett til fagorganisering
  • Miljøkrav

Se også BSCIs hjemmeside: https://www.amfori.org/content/amfori-bsci


Jämställdhets redogörelse/ Likestillingsredegjørelse

Vi arbetar för jämställdhet och mot diskriminering på grund av kön, graviditet, föräldraledighet eller adoption, etnicitet, religion, livssyn, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsidentitet samt andra grunder för diskriminering oavsett var för sig eller i kombination.

Del 1: Statistik

Kön

Tidsbegränsad anställning

Föräldra-ledighet

Faktisk deltid

ofrivillig deltid*

Antal

Antal och procentandel

Genomsnitt antal veckor

Antal och procentandel

Antal och procentandel

Kvinner

Menn

Kvinner

Menn

Kvinner

Menn

Kvinner

Menn

Kvinner

Menn

361

0

15 (4%)

0

18.6

n.a.

199 (55%)

0

 

 

*Mätning genomförs under 2023

Kartläggning av löneskillnader mellan olika lönegrupper genomförs som del av den årliga lönerevisionen, per senaste undersökning (genomförd våren 2022) noteras inga löneskillnader mellan könen. Kartläggning av ofrivillig deltid planeras att genomföras under kalenderåret 2023.
 

Del 2: Vårt arbete för jämställdhet och mot diskriminering

Principer, processer och guidelines för jämställdhet och mot diskriminering

Glitter har en Jämställdhets- och Mångfaldhetspolicy som är väl förankrad i verksamheten. Denna policy ligger till grund för Glitters syn på alla frågor kopplade till jämställdhet, i våra verksamheter i alla länder. Glitter har idag en övervägande majoritet av kvinnliga medarbetare, men strävar i alla lägen och i alla processer efter en jämn fördelning av kön, detta finns tydligt beskrivet i vår Policy.

Så jobbar vi för att säkra jämlikhet och icke-diskriminering i praktiken

Glitter har regelbundna protokollförda AMK-möten med utvald personalrepresentant där verksamheten redovisar frågor kopplade till statistik kring sjukfrånvaro, planerade aktiviteter och nyheter, samt fångar även upp frågor från medarbetarna som har inkommit till företagets representant.

Glitter arbetar med aktivt med att skapa sammanhållen schemaläggning för att säkerställa att medarbetarna har en balans mellan arbete och familjeliv.

För de fall kompetens rekryteras till verksamheten publiceras alltid alla tjänster inom Glitter på företagets hemsida och rekryteringssida – Teamtailor.

Så arbetar vi för att identifiera risk för diskriminering och hinder för jämställdhet

Utöver AMK-mötena genomför Glitter Medarbetarundersökningar på regelbunden basis (senaste genomförda undersökning november 2022). Resultatet av undersökningen presenteras för all personal och följs upp med workshops i mindre grupper i syfte att diskutera styrkor och de områden där en förbättring kan göras. De aktivitetsplaner som tas fram i workshops presenteras för Ledningsgruppen, uppföljning av identifierade utvecklingsområden sker därefter upp löpande på lands-/regionnivå.

Identifierade risker för diskriminering och hinder för jämställdhet

Medarbetarundersökningen indikerar att medarbetarna upplever begräsning i möjligheter att utvecklas inom verksamheten vilket över tid kan leda till en personalomsättning och en kompetensbrist.

Vidare noteras utmaningarna med att rekrytera män till verksamheten vilket över tid begränsar mångfalden i Glitter.

Orsaker till risk och hinder samt aktiviteter för att mitigera dessa

Ledningen i Glitter har identifierat möjlig orsak till risk i verksamhetens natur. Glitter är en traditionell detaljhandelsverksamhet med mindre butiker och en förhållandevis platt organisation med ett Servicekontor i Stockholm vilket kan leda till en upplevd begränsning i utvecklingsmöjligheter för den enskilde medarbetaren.

Vidare noteras Glitters positionering på marknaden nischad mot en företrädesvis kvinnlig kund vilket kan leda till ett upplevt hinder för manlig sökande vid rekrytering.

Genomförda tilltag

För verksamhetsåret 2021/2022 har fokus varit primärt på återgång till ordinarie drift efter Coronaperioden.

Planerad aktivitet under kommande verksamhetsår (september 2022 – augusti 2023):

För att säkerställa att vi ger medarbetarna möjlighet till utveckling har Glitter under senhösten 2022/våren 2023 börjat arbeta strukturerat med en uppdaterad årlig Performance Management process. Under samtalet ges varje medarbetare möjlighet att diskutera personlig utveckling. Samtalet följs upp under verksamhetsåret och utvärderingen i kombination med eventuell förändring av rollen kommer att utgöra grund för årlig lönerevision.

Som komplement till Performance Management genomförs årligen en process kopplad till successionsplanering med kartläggning av kompetensbehov och identifiering av talanger.

Utfall genomförda aktiviteter och förväntningar på framtida resultat

I november 2022 genomfördes en medarbetarundersökning som indikerar att de senaste årens arbete har burit frukt och att Glitter uppfattas som en inkluderande och trygg arbetsplats fri från oönskat beteende.

Den underliggande utmaningen avseende möjlighet att utvecklas inom verksamheten har som nämnts ovan adresserats med nya processer avseende Performance Management och ledningen kommer att följa upp hur detta kommer att mottas i kommande medarbetarundersökning.

Logg inn
Velg land
SWE NOR DEN FIN