SUSTAINABILITY


Glitter intends to work sustainably from an economic, environmental and social perspective. The products and services sold by Glitter must comply with applicable legislation and live up to the expectations of our customers and other stakeholders.

Our business must work towards reducing its environmental impact and our product range shall be carefully selected and based on customer needs. We must offer a good, safe, attractive and equal workplace. We will engage with the community and participate in partnerships to support sustainable development. 

Read our sustainability report here: Hållbarhetsrapport 2021/2022

 • GLITTER OG & ÅPENHETSLOVEN

  Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Loven har som mål å øke virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i produksjon og tjenestelevering. Den sikrer også offentligheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser knyttet til menneskerettigheter og arbeidsforhold.

  Fra 1 juli 2022 trer en ny lov i kraft Norge, Åpenhetsloven. Lovens mål er å sikre at varer som selges på det norske markedet er produsert med respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår i hele leverandørkjeden. I henhold til loven skal virksomheter gjennomføre en Due Diligence, en aktsomhetsvurdering, av leverandørkjeden for å identifisere, motvirke og redusere risikoen for at menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår krenkes.


  Om Glitter – Organisasjon, retningslinjer og rutiner

  Styret har det overordnede ansvar for forvaltningen av Glitter, det omfatter spørsmål knyttet til menneskerettigheter, barnearbeid, tvangsarbeid og anstendige arbeidsvilkår. Ledergruppen fastlegger mål og strategier for bærekraftarbeidet samt hvilke aktiviteter virksomheten prioriterer dette året. Det løpende arbeidet drives av HR & Sustainability Manager sammen med resten av ledergruppen. Bærekraftarbeidet er integrert i vårt daglige arbeid, og nedfelt i vedtatte prioriteringer og aktiviteter som er i tråd med bedriftens og konsernets bærekraftstrategi.

  Vi følger bestemmelsene i Åpenhetsloven gjennom rutiner som er innarbeidet i våre arbeidsprosesser.

  Aktsomhetsvurderingen gjøres i tråd med amfori BSCIs prinsipper. Vi har en egne rutiner for hvordan vi prioriterer og sikrer at innsatsen skjer der den gir størst effekt og mening. Ansvarlig for disse rutinene er sjef for Innkjøp og sortiment.


  Krav

  Vi stiller krav til våre leverandører gjennom amfori BSCIs atferdskode, samt Glitters egen atferdskode. Glitter har vært medlem av amfori BSCI siden 2007.

  Denne koden beskriver hvilke forventninger og krav vi har til våre leverandører når det gjelder arbeidsvilkår, menneskerettigheter, miljøvern og forretningsetikk. Ved å kreve at leverandørene følger denne koden, vil vi forsikre oss om at vi bare samarbeider med ansvarlige og bærekraftige aktører.

  Alle leverandører som leverer produkter til Glitter, er pålagt å følge atferdskoden, og påse at deres underleverandører har kunnskap om og følger disse kravene. Glitter bidrar med kunnskap som gir leverandørene større mulighet for å følge opp sine underleverandører. Glitter har signert amfori BSCIs atferdskode, og vi forplikter oss dermed til å følge grunnleggende menneskerettigheter i tråd med FNs menneskerettighetsdeklarasjon, inkludert FNs konvensjon om barnerettigheter. Amfori BSCI fokuserer i første rekke på bestemte risikoland; det medfører at Glitter deler det samme fokuset. Oppfølgningen skjer i form av egenevaluering og revisjoner gjort av tredjepart.


  Nedenfor ser du noen eksempler på hva BSCIs etiske retningslinjer omfatter:

  Lover og forskrifter


  • Forbud mot barnearbeid
  • Forbud mot tvangsarbeid
  • Forbud mot diskriminering
  • Regler om lønn og godtgjørelse
  • Regulering av overtid
  • Helse- og sikkerhetskrav
  • Krav til arbeidsmiljø
  • Rett til fagorganisering
  • Miljøkrav

  Se også BSCIs hjemmeside: https://www.amfori.org/content/amfori-bsci
  100 % av Glitters leverandører har signert Glitters atferdskode.

  For Glitter har atferdskoden medført at vi arbeider med transparens og kartlegging av vår produktportefølje og leverandørkjeden, som er knyttet til den, for å kartlegge hvor det er risiko koblet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår. Etter kartleggingen skal det utvikles en plan for hvilke tiltak som er riktige og bør iverksettes overfor den risikoen som er identifisert.
  GLITTERS PRIORITERTE BÆREKRAFTSOMRÅDER

  Glitter skal arbeide med bærekraftspørsmål ut fra et økonomisk, miljømessig og sosialt perspektiv.

  De produkter og tjenester som Glitter selger, skal følge gjeldende lovverk og leve opp til våre kunders og andre interessenters forventninger.

  Vår virksomhet skal arbeide for å redusere sin miljøpåvirkning, og vårt sortiment skal være nøye utvalgt med utgangspunkt i kundens behov.

  Vi skal være en god, sikker, attraktiv og likestilt arbeidsplass. Vi skal arbeide med samfunnsengasjement, og samarbeide for å støtte opp om en bærekraftig utvikling.

Logg inn
Velg land
SWE NOR DEN FIN